Вітаємо на сайті

5 ШКОЛИ

міста Переяслава

Географія

16.02

Тема: Демографічне старіння населення. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами.
Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.
Опрацюйте с.107 -110 підручника та переглянте посилання
розглянте статево-вікові піраміди Єгипту, Німеччини, США  с.109 мал.99
установіть співвідношення чоловічого й жіночого населення та основних вікових груп.
Наведіть причини виявлених відмінностей.
Д\з : параграф підручника 21 с107-110.

07.12 – 09.12

Тема:Сонячно-земні взаємодії.Сонячне випромінювання.
завдання
опрацюйте параграф підручника 13 с.58-63 до пункту “Погода”
та переглянте посилання
усно дайте відповідь на запитання
-складники атмосфери
– наведіть приклади взаємодії атмосфери з іншими оболонками Землі
– поясніть механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері
-обгрунтуйте вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва
Д\з параграф 13 с. 58-63

30.11 – 04.12

Тема: Практична робота№4
Тема: Встановлення за картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом,
мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.
Хід роботи
1)Використовуючи карту ” гостота населення України” з’ясуйте чи існує зв’язок між тектонічними структурами,
рельєфом ,мінеральними ресурсами, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв і
густотою населення.Якщо так, то в чому він полягає?
2) Використовуючи відповідні карти світу, виберіть три тектонічні структури і заповніть таблицю
Тектонічна
структура
Форма рельєфу
(назва)
Мінеральні ресурси
Приклади видобувних
виробництв
3) Висновок